Regulamin serwisu

put

Witamy w naszym serwisie internetowym! Mamy nadzieję, że będziecie mieli miłe doświadczenia online.

Nestlé stawia sobie za zadanie utrzymanie zaufania wśród użytkowników swojego serwisu dostępnego w domenie zdrowystartwprzyszlosc.pl (dalej: „Serwis”).

Niniejsza Serwis przedstawia użytkownikowi program edukacyjny Nestle Baby & me (uprzednio Zdrowy Start w Przyszłość), zawierający w szczególności treści o charakterze edukacyjnym i produktowym. W ramach Serwisu użytkownik ma również możliwość zapoznania się ze stronami poszczególnych marek, a także korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Podmiotem udostępniającym Serwis (właścicielem Serwisu) oraz usługodawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000025166, kapitał zakładowy 42.459.600 zł, w pełni opłacony, NIP 527-020-39- 68, e-mail: cs@pl.nestle.com (dalej: „Nestlé”).

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, na jakich użytkownicy mogą korzystać z Serwisu. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Nestlé usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2.  Korzystanie z Serwisu oraz jego poszczególnych funkcjonalności jest bezpłatne, z zastrzeżeniem: 

    a) okoliczności, iż użytkownik może być zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorzy telekomunikacyjni), zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu;
    b) postanowień ust. 6 i 7.
   
 3. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7, użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, przy czym:

    a)  do korzystania z poszczególnych usług Nestlé w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie przez użytkownika zdolność do czynności prawnych w niezbędnym zakresie (tj. w zakresie umożliwiającym użytkownikowi nabywanie praw lub zaciąganie zobowiązań związanych z korzystaniem z danej usługi); a ponadto
    b)  w przypadku gdy dane korzystanie z Serwisu wiązało się będzie z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub podaniem przez użytkownika danych osobowych w ramach Serwisu, użytkownik ten powinien mieć ukończone 16 lat, z zastrzeżeniem lit.
    c)  poniżej; c) konto w Serwisie może posiadać jedynie pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
   
 5. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Serwisu.
 6. Poszczególne usługi w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom. Nestlé określa na stronie jakie usługi podlegają takim osobnym regulaminom.
 7. W ramach Serwisu Nestlé może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów.
 8. Dostęp do Serwisu dla użytkowników możliwy jest na dwóch poziomach:

    a)  Użytkownika niezarejestrowanego;
    b)  Użytkownika zarejestrowanego (zgodnie z § 7). 
   
 9. Rejestracja w Serwisie umożliwia korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu, dostępnych tylko dla użytkowników posiadających status użytkowników zarejestrowanych.

 

§2
Dopuszczalne używanie

 1. Użytkownicy mogą dowolnie przeszukiwać strony Serwisu oraz, o ile w ramach Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności/usług jest lub będzie taka możliwość, umieszczać na nich treści takie jak pytania, posty, oceny i recenzje, komentarze, treści multimedialne (np. zdjęcia, filmy, grafiki), materiały, itp. (dalej: Treści). Korzystanie z Serwisu oraz zamieszczane przez użytkowników w Serwisie Treści nie mogą być niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania Treści o charakterze bezprawnym. Należy pamiętać, że w ramach korzystania z Serwisu zakazane jest zamieszczanie przez użytkowników w Serwisie Treści:

    (a)  godzących w dobra osobiste (w tym prawa do prywatności, prawa do wizerunku, dobrego imienia) jakichkolwiek osób trzecich lub Nestlé;
    (b)  naruszających prawa własności intelektualnej;
    (c) obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, pornograficznych, mających charakter rasistowski lub ksenofobiczny, zachęcających do nienawiści, przemocy lub zakłócania porządku;
    (d) mogących zawierając wirusy lub stwarzać problemy dla bezpieczeństwa; lub(e) utrudniających innym użytkownikom korzystanie z Serwisu;
   (f) narażających w inny sposób na niebezpieczeństwo integralności Serwisu;
   (g) o charakterze promocyjnym(h) niezgodnych z tematyką Serwisu lub jego przeznaczeniem;
   
 2.  Nestlé może uzależnić zamieszczenie Treści w Serwisie przez użytkownika od dokonania przez użytkownika rejestracji w Serwisie (założenia konta w Serwisie stosownie do postanowień § 7). 3. Wszelkie ewentualnie dostrzeżone potencjalne naruszenia w zakresie Treści zamieszczanych przez użytkowników w Serwisie mogą być zgłaszane Nestlé na adres cs@pl.nestle.com 4. Nestlé może (w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa): a) monitorować lub dokonywać przeglądu udostępnianych przez użytkowników w ramach Serwisu Treści, a także b) blokować dostęp do Treści (w tym poprzez ich usunięcie) naruszających postanowienia Regulaminu (w szczególności postanowienia § 2 ust. 1), w przypadku powzięcia wiarygodnych informacji w tym przedmiocie.

 

§3
Dane osobowe

 1.  Administratorem danych osobowych podanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu jest Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wszelkie ewentualnie wyrażone przez użytkownika zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte.
 4. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed dokonaniem takiego cofnięcia. Cofnięcie zgody może zostać dokonane przez użytkownika poprzez wysłanie do Nestlé przez użytkownika korespondencji w tym zakresie na adres wskazany w ust. 8 poniżej lub (o ile odpowiednia opcja będzie w danym przypadku dostępna) poprzez naciśnięcie stosownego linku znajdującego się w stopce korespondencji mailowej lub zmianę ustawień w ramach konta użytkownika w Serwisie.
 5. Podanie danych osobowych podczas rejestracji w Serwisie lub podczas korzystania z usług w ramach Serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne odpowiednio w celu zarejestrowania się w Serwisie lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Serwisie.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (w tym celów i podstaw przetwarzania, jak również okresu przechowywania danych osobowych, kategorii odbiorców danych, warunków mających zastosowanie w przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,) znajdują się w naszej Polityce Prywatności, która ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych lub materiałów umieszczanych w naszym Serwisie, znajdującej się pod adresem:

  https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/polityka-prywatnosci 

   
 7.  Nestlé zapewnia odpowiednie środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Nestlé danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Nestlé lub związanych z nimi praw, prosimy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com
 9. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com

 

§4
Własność intelektualna. Oceny i recenzje użytkowników

1. Treści dostarczone przez Nestlé

Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, do materiałów/treści publikowanych przez lub w imieniu Nestlé w Serwisie (np. artykuły, teksty, zdjęcia, materiały video, itp.) stanowią własność Nestlé lub jej licencjodawców.

2. Treści dostarczone przez użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu oświadcza wobec Nestlé, że:

    a) jest autorem Treści (np. opinie, recenzje, zdjęcia, filmy, muzyka, grafika itp.) udostępnianych przez użytkownika w Serwisie lub, że przysługują użytkownikowi niezbędne prawa takie jak np. zgoda właścicieli praw, w zakresie niezbędnym do udostępniania takich Treści w Serwisie i udzielenia Nestlé praw do tych Treści stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu;
    b) Treści zamieszczane przez użytkownika w Serwisie nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
    c) Treści zamieszczane przez użytkownika w Serwisie są wolne od wad prawnych;
    d) Treści zamieszczane przez użytkownika w Serwisie są zgodne z obowiązującym prawem.
   
 2. Użytkownik wyraża zgodę, że przez fakt umieszczenia przez niego Treści w Serwisie, Treści te staną się niepoufne i mogą być dostępne dla pozostałych użytkowników Serwisu.
 3. W zakresie, w jakim jest to skuteczne na podstawie obowiązującego prawa oraz w odniesieniu do Treści (w tym ich poszczególnych części) stanowiących utwory, wraz z zamieszczeniem danej Treści w Serwisie użytkownik:

    a) udziela Nestlé bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na korzystanie (również anonimowo), zarówno w całości jak i w części, z zamieszczonej Treści (w tym również w celach promocyjnych Nestlé) na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie (wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu), rozpowszechnianie w Internecie, wprowadzenie do pamięci komputera, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do Treści w czasie i w miejscu przez siebie wybranym, nadawanie i reemitowanie;
    b) wyraża bezpłatną zgodę na:

              • dokonywanie przez Nestlé zmian, adaptacji, modyfikacji zamieszczonej przez użytkownika Treści  (prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych) oraz włączanie ich (lub ich fragmentów) do innych materiałów;
              • wykorzystanie przez Nestlé wizerunku zamieszczonego w ramach takiej Treści lub (w przypadku wizerunku osoby trzeciej) oświadcza, iż uzyskał stosowną zgodę od tej osoby na wykorzystanie jej wizerunku;
              • wykonywanie przez Nestlé osobistych praw autorskich w stosunku do zamieszczonej przez użytkownika w Serwisie Treści.W określonych przypadkach uzasadnionych funkcjonalnością Serwisu Nestlé może prosić użytkownika o udzielenie Nestlé bardziej szczegółowych lub szerszych praw z zakresu własności intelektualnej do danej Treści, w drodze pisemnej umowy licencji lub umowy o przeniesienie praw autorskich.
   
 4. W określonych przypadkach uzasadnionych funkcjonalnością Serwisu Nestlé może prosić użytkownika o udzielenie Nestlé bardziej szczegółowych lub szerszych praw z zakresu własności intelektualnej do danej Treści, w drodze pisemnej umowy licencji lub umowy o przeniesienie praw autorskich.

 

3. Zasady regulujące oceny i recenzje udzielane przez użytkowników

 1. Ponadto, w przypadku gdy w ramach Serwisu zbierane będą recenzje lub oceny konsumentów na temat produktów Nestlé, zastosowanie znajdować będą następujące dodatkowe zasady (jeżeli użytkownik nie wyraża na nie zgody nie powinien zamieszczać takich ocen lub recenzji w Serwisie).
 2. Użytkownik zamieszczając w serwisie ocenę lub recenzję wyraża zgodę na lub potwierdza, że:

  a) jeśli otrzymał od Nestlé jakikolwiek upominek lub premię w zamian za udzielenie opinii lub recenzji, lub ich obietnicę, zobowiązuje się ujawnić ten fakt w treści swojej oceny lub recenzji,
  b) jeśli jest pracownikiem Nestlé, zobowiązuje się ujawnić ten fakt w treści swojej oceny lub recenzji,
  c) nie jest pracownikiem żadnej agencji lub innego podmiotu świadczącego na rzecz Nestlé usługi reklamy, promocji, wsparcia sprzedaży produktów;
  d) wszelkie treści i informacje przekazywanie przez niego w formularzu oceny lub recenzji będą prawdziwe, adekwatne, będą oddawały rzeczywistą opinię użytkownika i będą oparte na rzeczywistym doświadczeniu użytkownika z recenzowanym produktem,
  e) wszelkie treści przekazywanie przez użytkownika w formularzu oceny będą stworzone osobiście przez użytkownika.
   
 3. Użytkownik korzystający z usługi ocen i recenzji udziela Nestlé bezpłatnej zgody na wykorzystanie treści ocen i recenzji umieszczonych przez niego w Serwisie stosownie do postanowień § 4 pkt. 2 ust.1-4.
 4. Użytkownik korzystający z usługi ocen i recenzji, nie może zamieszczać żadnych Treści, które są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, odsyłają do stron internetowych, produktów lub usług osób trzecich lub w jakikolwiek sposób naruszają § 2 ust. 1 lub inne postanowienia Regulaminu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za przekazaną przez siebie w ramach oceny lub recenzji Treść.
 6. Wszelkie treści dodawane przez użytkownika w ramach korzystania z usługi ocen i recenzji są monitorowane przez Nestlé przed ich opublikowaniem. Nestlé zastrzega sobie prawo do zaniechania publikacji ocen i recenzji użytkowników, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu (w szczególności postanowień § 2 ust.1), do publikacji jedynie wybranych ocen i recenzji.
 7. Opublikowanie recenzji lub oceny produktów Nestlé w Serwisie przez użytkownika możliwe będzie jedynie po dokonaniu przez użytkownika rejestracji (założenia konta) w Serwisie, stosownie do postanowień § 7.

 

§5
Odpowiedzialność. Prawa i obowiązki Nestlé i użytkownika

 1. Nestlé zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by unikać zakłóceń w działaniu Serwisu oraz by materiały dostępne w Serwisie pochodzące od Nestlé były jak najwyższej jakości.
 2. Nestlé zastrzega sobie prawo do:

    a) przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu w sytuacji, gdy jest to spowodowane przerwami technicznymi (np. niezbędnych do rozwijania strony, konserwacji sprzętu lub oprogramowania oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii) lub przyczynami niezależnymi od Nestlé (np. siła wyższa). Nestlé dołoży wszelkich starań, aby takie ewentualne przerwy techniczne/przerwy w dostępności Serwisu nie wpływały na komfort korzystania z Serwisu;
    b) modyfikacji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności dostępnych na Stronie (z zachowanie odpowiedniej procedury uprzedniego informowania użytkowników o wprowadzonych zmianach);
    c) rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Serwisu lub jego szaty graficznej;
    d) zrezygnowania z prowadzenia Serwisu (po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie użytkowników). 
   
 3. Poleganie na materiałach/treściach znajdujących się w niniejszym Serwisie odbywa się na własne ryzyko użytkowników. 
 4. Na stronach niniejszego Serwisu mogą znajdować się odniesienia do stron internetowych nienależących do Nestlé. Nestlé nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi osób trzecich, nie popiera ich ani nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za nie, łącznie z ich treścią, dokładnością lub funkcją. W związku z tym, zachęcamy użytkowników do szczegółowego zapoznania się z powiadomieniami umieszczanymi na stronach takich osób trzecich, a także do bieżącego monitorowania wszelkich w nich zmian.
 5. W czasie korzystania ze strony internetowej osoby trzeciej użytkownicy mogą zechcieć umieścić odesłanie do niniejszego Serwisu. W takim przypadku, Nestlé nie ma nic przeciwko takiemu odesłaniu, pod warunkiem, że użytkownicy korzystają z dokładnego url strony głównej niniejszego Serwisu (np. bez głębokich linków) i nie sugerują w żaden sposób, że są powiązani lub mają poparcie Nestlé. Odsyłając do strony niniejszego Serwisu użytkownicy nie mogą korzystać z „framingu” ani innych podobnych praktyk, a także muszą zapewnić, że link do Serwisu otwiera się w nowym oknie.
 6. Wszelkie działania podejmowane przez użytkowników w ramach Serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania Treści o charakterze bezprawnym.
 7. Serwis ma charakter informacyjny i edukacyjny, a zawarte w nim informacje czy też porady, udzielane w szczególności w ramach strefy ekspertów dostępnej w Serwisie nie mogą być rozumiane jako forma porady medycznej i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem.

 

§6
Usługi świadczone drogą elektroniczną. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1.  Wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Nestlé na rzecz użytkowników realizowane są w oparciu o niniejszy Regulamin.
 2. W ramach Serwisu Nestlé udostępnia użytkownikom usługi polegająca na dostępie do treści i materiałów zawartych w Serwisie (w tym w szczególności do treści i materiałów o charakterze edukacyjno - informacyjnym oraz o charakterze produktowym, w tym informacji związanych z wydarzeniami dotyczącymi programu edukacyjnego Nestlé Baby & me (uprzednio Zdrowy Start w Przyszłość), edukacyjnych e-booków, jadłospisów dla rodziców, kalendarza rozwoju dziecka, kalendarza ciąży) oraz do udostępnionych w ramach Serwisu funkcjonalności (w tym w szczególności funkcjonalności, o których mowa ust. 4 (dostępnych jedynie dla użytkowników zarejestrowanych w Serwisie zgodnie z § 7), narzędzi w postaci imiennika (umożliwiającego znalezienie odpowiedniego imienia dla dziecka), kalkulatora alergii, kalkulatora daty porodu, zakładki z promocjami, w ramach której zamieszczone zostaną informacje o akcjach promocyjnych związanych z Serwisem prowadzonych na zasadach przewidzianych regulaminami tych akcji, formularza kontaktowego (umożliwiającego kontakt z Nestlé poprzez stronę Serwisu).
 3. Nestlé umożliwia użytkownikom założenie konta w Serwisie zgodnie z postanowieniami § 7.
 4. Usługami dostępnymi wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (zgodnie z § 7) są:

    a) Usługa polegająca na możliwości posłuchania nagrań kołysanek dla kobiet w ciąży (po jednej na każdy miesiąc ciąży);
    b) Usługa polegająca na dostępie do narzędzi w postaci generatora metryczek (narzędzie do samodzielnego stworzenia grafiki metryczki dziecka ze zdjęciem i opisem), siatek centylowych (narzędzie umożliwiające sprawdzenie na jakim centylu siatki jest dziecko);
    c) Dostęp do E-booków przeznaczonych jedynie dla użytkowników zarejestrowanych - np. jadłospisy dla kobiet w ciąży, dla dziecka; d) Usługa strefa ekspertów – za pomocą której użytkownicy mają możliwość zadania pytania z zakresu tematyki Serwisu naszym ekspertom;
    e) Cykliczne edukacyjne newslettery dla kobiet w ciąży oraz rodziców z dziećmi (o ile wyrażona została przez  użytkownika stosowna opcjonalna zgoda umożliwiająca Nestlé przesyłanie takich newsletterów);
    f) Możliwość zamówienia próbek NAN OPTIPRO® Plus 2 HM-O dla dzieci po 6. miesiąca życia (po zaznaczeniu przez użytkownika stosownej opcji potwierdzającej zainteresowanie użytkownika otrzymywaniem takich próbek);
    g) Możliwość otrzymywania informacji mailowych o promocjach, ofertach, zniżkach produktów dla niemowląt i małych dzieci (o ile wyrażona została przez użytkownika stosowna opcjonalna zgoda umożliwiająca Nestlé przesyłanie takich informacji);
    h) Dokonywanie ocen i recenzji produktów Nestlé;
    i) Zamieszczanie wpisów i komentarzy dotyczących treści zamieszczanych w Serwisie;
    j) Inne funkcjonalności udostępniane przez Serwis stopniowo (wraz z rozwojem Serwisu i stosownie do możliwości technicznych Nestlé).
 5. Użytkownik zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym (o którym mowa w § 7 ust. 1) lub w innym formularzu, w ramach którego podawane są przez niego w ramach Serwisu dane, prawidłowe i prawdziwe dane, nie naruszając przy tym praw osób trzecich (np. poprzez podawanie danych osobowych osób trzecich jako własnych).
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez użytkownika zawarta z Nestlé w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi przez Nestlé tj. odpowiednio: (1) w przypadku usługi udostępnienia zawartości Serwisu - z momentem rozpoczęcia korzystania przez użytkownika z usługi (2) w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja - po zarejestrowaniu lub zalogowaniu (3) w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie użytkownika, tj. np. usługa formularz kontaktowy – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza lub/i z momentem wyrażania woli przez użytkownika na świadczenie konkretnej usługi lub/i po spełnieniu określonych przez Nestlé wymagań niezbędnych do korzystania z takiej usługi.

 

§7
Rejestracja w Serwisie. Dezaktywacja (usunięcie) konta w Serwisie

 1. W celu dokonania rejestracji w Serwisie konieczne jest wypełnienie przez użytkownika stosownego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu oraz kliknięcie linka aktywacyjnego przesłanego użytkownikowi na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji.
 2. W formularzu rejestracyjnym (stosownie do informacji podanych w ramach tego formularza) użytkownik ma również możliwość podania danych nieobowiązkowych lub wyrażenia zgód, które są opcjonalne (np. zgoda na otrzymywanie od Nestlé informacji handlowych).
 3. Po prawidłowo dokonanej i aktywowanej rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora (odpowiadającego adresowi poczty elektronicznej/loginowi) oraz hasła dostępu podanego przez użytkownika podczas rejestracji, które mogą być wykorzystywane wyłącznie przez użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania hasła jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach konta w Serwisie użytkownik ma możliwość korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu, modyfikacji informacji oraz danych podanych przez siebie podczas rejestracji w Serwisie oraz modyfikacji ustawień konta.
 4. Ze względu na przyjęte w Nestlé rozwiązania techniczne, użytkownik rejestrując się w Serwisie uzyskuje również możliwość zalogowania się do należących do Nestlé serwisów internetowych: winiary.pl (dostępnego na stronie www.winiary.pl, dalej: serwis WINIARY) i purina.pl (dostępnego na stronie www.purina.pl, dalej: serwis PURINA) za pomocą tych samych danych logowania (adresu e-mail i hasła), które zostały użyte przez użytkownika do rejestracji w Serwisie. Rejestracja w serwisach WINIARY i PURINA nie będzie jednak możliwa bez oznaczenia przez użytkownika stosownych pól wymaganych przez dany serwis do takiej rejestracji. Do danego maila wykorzystywanego przez użytkownika na potrzeby rejestracji w serwisie Zdrowy Start w Przyszłość, PURINA, WINIARY może być przypisane tylko jedno hasło. Jeżeli masz już konto w serwisie WINIARY lub PURINA konieczne będzie (przy logowaniu za pomocą tego samego adresu e-mail) użycie danych logowania (e-mail, hasło) podanych na potrzeby tych serwisów. 
 5. Nestlé może ponadto udostępnić użytkownikom Serwisu możliwość rejestracji w Serwisie za pomocą konta w serwisie społecznościowym Facebook lub konta Google, przy czym rejestracja w Serwisie za pomocą odpowiednio konta Facebook/konta Google odbywa się za pomocą danych logowania (login, hasło) używanych przez użytkownika w ramach jego konta odpowiednio w Facebook/Google. Hasło wykorzystywane przez użytkownika na potrzeby odpowiednio konta w serwisie Facebook/konta Google nie jest przez Nestlé rejestrowane i przechowywane.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do dezaktywacji (usunięcia konta). Wniosek z żądaniem dezaktywacji (usunięcia) konta może być złożony przez użytkownika w każdym czasie i należy go złożyć przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu w zakładce Kontakt lub bezpośrednio na adres e-mail cs@pl.nestle.com Fakt dezaktywacji konta jest każdorazowo komunikowany danemu użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Nestlé na adres e-mail podany podczas rejestracji. 
 7. Usunięcie konta użytkownika w Serwisie skutkuje również usunięciem konta użytkownika w serwisie WINIARY i PURINA (o ile użytkownik był w tych serwisach zarejestrowany), nie mniej jednak użytkownik, który nie chce usuwać wszystkich posiadanych kont (w serwisie Zdrowy Start w Przyszłość, PURINA, WINIARY) ma również możliwość:
    a)  Zwrócenia się do Nestlé o zaprzestanie wysyłania komunikacji handlowej/marketingowej dotyczącej odpowiednio serwisu Zdrowy Start w Przyszłość, PURINA, WINIARY (o ile zgoda na taką komunikację była przez niego uprzednio wyrażana) - w sytuacji takiej nie będzie otrzymywał komunikatów związanych z danym wybranym serwisem, ale nadal możliwe będzie jego logowanie się do kont na tych serwisach, w których był on uprzednio zarejestrowany (odpowiednio w serwisie Zdrowy Start w Przyszłość, PURINA, WINIARY);
    b)  (po usunięciu konta) Ponownego założenia konta jedynie na wybranych przez użytkownika serwisach (Zdrowy Start w Przyszłość lub PURINA lub WINIARY);

 

§8
Kontakt. Procedura reklamacyjna

 1. Jakiekolwiek pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące Serwisu (w tym w szczególności usług świadczonych przez Nestlé w ramach Serwisu) powinny być zgłaszanie:
  (i) mailem na adres cs@pl.nestle.com (ii) telefonicznie na numer: 801 333 000 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta użytkownik) lub (iii) pocztą tradycyjną na adres: Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32, 02 – 672 Warszawa lub Serwis Konsumenta Nestlé ul. Łódzka 153, 62 – 800 Kalisz
 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Nestlé. 
 3. Reklamacje powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (2) oznaczenie użytkownika składającego reklamację (imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres) (3) wskazanie żądań składającego reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Nestlé w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

 

§9
Zmiany

 1. Nestlé, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu (np. zmiana dostępnych funkcjonalności, zmiany w zakresie świadczonych usług) lub w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa lub w ich interpretacji, jak również w przypadku zaistnienia innych ważnych i uzasadnionych przyczyn. 
 2. O zmianie Regulaminu użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez informację zamieszczoną na stronie Serwisu lub wysłaną na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, w ramach której wskazana zostanie data wejścia w życie tych zmian. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się ze zmianami Regulaminu. 
 3. Użytkownikowi zarejestrowanemu nie akceptującemu zmian w Regulaminie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po powiadomieniu użytkownika o zmianach Regulaminu. Użytkownik niezarejestrowany, nie akceptujący zmian w Regulaminie, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

 

§10
Wymagania techniczne

Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Nestlé użytkownik, powinien dysponować sprzętem i systemem, który spełnia następujące wymagania: a) zapewnia połączenie z siecią Internet, b) posiada zainstalowaną zaktualizowaną, powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Korzystanie z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga dostępu do poczty elektronicznej. Nestlé dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Nestlé nie gwarantuje, że każda kombinacja tych czynników umożliwia w każdym czasie korzystanie z Serwisu.

 

§11
Terytorium

Nestlé nie składa żadnych zapewnień, że produkty lub treści zawarte w niniejszym Serwisie są właściwe dla lokalizacji lub dostępne w lokalizacjach innych, aniżeli Polska

 

§12
Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.zdrowystartwprzyszlosc.pl (w formie, która umożliwia pobranie go, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie) przez cały czas funkcjonowania Serwisu.
 2. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszego Regulaminu, funkcjonowaniem Serwisu (w tym świadczeniem usług przewidzianych Regulaminem) będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. W wypadku powstania sporu z udziałem konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres e-mail Nestlé dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR: cs@pl.nestle.com)
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2021r.